dovolenka v Chorvátsku s Adrialinom

všeobecné obchodné podmienky

Pri rezervovaní sa text zmluvy neuloží. Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré máte k dispozícii vo formáte PDF, si môžete uložiť sami.

1. právne vzťahy

1.1. Právny vzťah medzi Vami ako zákazníkom a spoločnosťou Adrialin GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern, Schweiz, zapísanou v Bezirksgericht Luzern pod číslom CH-100.4.796.487-9 (ďalej len ADRIALIN, „cestovná kancelária“ alebo „Usporiadateľ“) je riadený platnými právnymi predpismi a nasledujúcimi cestovnými podmienkami (VOP), ktoré spomínané zákonné ustanovenia dopĺňajú a uceľujú. Vyplnením a odoslaním tejto cestovnej registrácie, každý zákazník, za seba i za všetky ním zaregistrované osoby, uznáva tieto podmienky za záväzné.

1.2. Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú kedykoľvek k nahliadnutiu v katalógu a on-line (tlačená verzia).

2. Uzatvorenie cestovnej zmluvy

2.1. Rezerváciu dovolenkového ubytovania môže vykonať iba plnoletá osoba a to písomne, ústne, telefonicky alebo prostredníctvom internetových stránok spoločnosti ADRIALIN. Odoslaním rezervácie vstupujete do zmluvného vzťahu so spoločnosťou ADRIALIN, ktorý je až do písomného potvrdenia alebo odmietnutia spoločnosťou ADRIALIN z Vašej strany záväzný. Cestovná zmluva Vám bude spoločnosťou ADRIALIN doručená písomne elektronickou poštou a síce ako potvrdenie rezervácie/faktúra najneskôr do 7 dní od Vášho odoslania rezervácie. Upozornenie: automatické potvrdenie prijatia Vašej rezervácie, odosielané spoločnosťou ADRIALIN prostredníctvom e-mailu, ktoré Vám bude doručené pro rezervácii cez internet, nie je potvrdením rezervácie.

2.2. Upozorňujeme na to, že podľa zákonných predpisov neexistuje právo odvolania ponúkaných služieb, platia len zákonné právo na odstúpenie od zmluvy a výpovedné právo.

2.3. Cestovné kancelárie a iní poskytovatelia vystupujú len ako sprostredkovatelia.

2.4. Pokiaľ nie je daný objekt k dispozícii, môže ADRIALIN ponúknuť zákazníkovi jednu alebo viacero vhodných alternatív. Na túto novú ponuku nie ste Vy ani tour-operátor viazaní. Ak ju chcete prijať, postupuje sa ako pri novom prihlásení na cestu.

2.5. Pri rezervácii radi prijmeme želania zákazníkov a postúpime ich ďalej prenajímateľom resp. prevádzkovateľom. Dbajte však prosím na to, že ADRIALIN nemôže preberať zodpovednosť za ich splnenie. Zvláštne želania ako aj rezervácie pod určitou podmienkou a ústne vedľajšie dohovory sú platné len vtedy, keď sú spoločnosťou ADRIALIN písomne potvrdené.

3. Platba

V rámci procesu rezervácie si môžete vybrať medzi nasledujúcimi variantmi platieb:
- platba bankovým prevodom
- platba kreditnou kartou
- platba ťarchopisom (len v Nemecku)
- Zahlung per PayPal-Konto
Pri krátkodobých rezerváciách počas posledných 21 dní pred nástupom na cestu, je možná len platba prostredníctvom PayPal, kreditnej karty alebo inkasa (len v Nemecku). Pritom sú online citlivé osobné údaje ako číslo kreditnej karty alebo číslo účtu, meno a adresa v službe šifruje technológiou SSL. Pokiaľ nám k platbe poskytnete údaje zo svojej kreditnej karty, súhlasíte s rezerváciou všetkých súm splatných pri zálohovej platbe a doplatku do 30 dní pred ich splatnosťou zo strany spoločnosti Adrialin GmbH na kreditnej karte.

3.1. Platba

3.1.1 Záloha predstavuje 20% z celkovej ceny, pričom jej úhradu je nevyhnutné vykonať ihneď po potvrdení rezervácie. Záloha bude odpočítaná z ceny.

3.1.2. Konečná platba predstavuje 80% z celkovej ceny. Dátum splatnosti konečnej platby sa nachádza na doklade o potvrdení rezervácie. Pri niektorých objektoch je možné konečnú platbu uskutočniť v miestnej mene (kuna) pri príchode priamo na mieste. Ak je táto možnosť v ponuke, oznámi sa Vám pri výpočte ceny.

3.1.3. Pri rezerváciách, zjednaných počnúc 42. dňom pred začiatkom cesty (krátkodobé rezervácie) je plná cestovná cena splatná ihneď. Pri objektoch, ktoré ponúkajú možnosť doplatku na mieste, sa tiež uhrádza iba záloha a zvyšok potom pri príchode na mieste v miestnej mene (Kuna).

3.1.4. V prípade neskorého doručenia zálohy alebo zvyšnej čiastky, príp. celkovej nájomnej sumy pri krátkodobých rezerváciách môže ADRIALIN odmietnuť poskytnutie služieb. Navyše môže ADRIALIN po upomienke a stanovení lehoty zmluvu vypovedať. Operátor môže ako odškodnenie požadovať poplatky z odstúpenia od zmluvy v súlade so stupnicou storno poplatkov uvedenou v bode 7.2, resp. 7.3., a to za predpokladu, že k tomuto okamihu sa nevyskytol žiadny cestovný nedostatok, oprávňujúci k odstúpeniu od zmluvy.

3.2. Platba inkasným príkazom (možné len s nemeckým účtom)
Pri platbe inkasným príkazom umožníte spoločnosti ADRIALIN, za pomoci spoločnosti InterCard AG, Mehlbeerenstr. 4, 82024 Taufkirchen (InterCard), inkasovať platby z uvedeného konta pomocou SEPA inkasa a prikázať Vášmu peňažnému ústavu, aby tieto inkasné príkazy preplatil. Lehota predbežného upozornenia sa skracuje na deň. Platia podmienky dohodnuté s Vaším peňažným ústavom. Zo sporiacich účtov nie je možné vykonávať bankové inkaso.

3.3. Úhrada pri rezerváciách bez platby vopred
Pri niektorých objektoch je v ponuke rezervácia bez platby vopred. Úhrada sa uskutoční v deň príchodu prostredníctvom kreditnej karty, ktorá bola overená pri rezervácii. Pri verifikácii sa autorizuje suma vo výške 2,00 EUR, ktorá sa ihneď znovu vystornuje. Cena zájazdu sa na uloženej kreditnej karte zarezervuje 30 dní pred príchodom, odpíše sa však až v deň príchodu. Alternatívne je možná platba cez PayPal. V tomto prípade sa celá suma zarezervuje pri rezervácii, odpíše sa v deň príchodu.

3.4.Pokiaľ ste urobili rezerváciu cez portál iného poskytovateľa a vykonali úhradu pre neho, riadia sa táto podľa ustanovení príslušného poskytovateľa. Informujte sa o tom u svojho poskytovateľa.

4. Poukážky

4.1. Pokiaľ disponujete zľavovým kódom na poukážku na okamžitú zľavu a chcete ho uplatniť pri rezervácii, musíte ho zadať pri rezervácii. Cena zájazdu sa tým zníži o príslušnú hodnotu poukážky. Dodatočné započítanie na existujúce rezervácie nie je možné.

4.2. Pri poukážkach na vrátenie peňazí vám bude príslušná hodnota poukážky vyplatená po skončení zájazdu.

4.3. Pokiaľ vám na základe nejakej akcie bola ponúknutá poukážka alebo sú určité objekty vypísané s poukážkou na vrátenie peňazí, platia príslušné podmienky poukážky.

5. Doklady o pobyte

5.1. Po obdržaní konečnej platby, prípadne celkovej nájomnej sumy, bude zákazníkovy doručený cestovný poukaz. V prípade, že konečná platba má byť uskutočnená na mieste, bude zákazníkovy cestovný poukaz doručený po uhradení zmluvej zálohy. Cestovný poukaz zákazníkovy slúži ako doklad o nájme pri komunikácii s cestovnou kanceláriou, s držiteľom kľúčov na mieste (recepcia, správca domu), príp. v hoteli alebo v dovolenkovom rezorte. Obsahuje popis cesty k zastupiteľskej cestovnej kancelárii alebo k dovolenkovému objektu, ich adresy, telefónne čísla a nahlasovacie časy. Zákazník si je vedomý toho, že zvyšné cestovné podklady mu budú doručené až po obdržaní celkovej sumy za prenájom dovolenkového ubytovania.

5.2. Informujte nás prosím obratom, ak ste ako osoba prihlásená na zájazd najneskôr do 5 dní pred nástupom na cestu nedostali od nás Vaše podklady na cestu. V tomto prípade, za predpokladu, že ste zaplatili, Vám ich ihneď zašleme. Ak nás nebudete informovať a na základe chýbajúcich podkladov na cestu nenastúpite, musíme to považovať za spoplatnené odstúpenie od cesty.

5.3. Pri rezerváciách bez platby vopred sa uskutočňuje zasielanie cestovných podkladov po úspešnej rezervácii ceny zájazdu na kreditnej karte uloženej pri rezervácii, resp. na účte PayPal uloženom pri rezervácii.

5.4. Pokiaľ ste urobili rezerváciu cez portál iného poskytovateľa, je možné, že dokumenty k zájazdu nedostanete od ADRIALINu, ale od tohto iného poskytovateľa. Informujte sa o tom u svojho poskytovateľa.

6. Služby, ceny

6.1. Rozsah a povaha služieb, ktoré majú byť poskytnuté spoločnosťou ADRIALIN, tvoriace základ cestovnej zmluvy, sú určované výhradne opismi, zobrazeniami a cenami uvedenými v katalógoch, príp. na internetových stránkach spoločnosti ADRIALIN, v časovom rozmedzí, v ktorom sa stali predmetom zmluvy, rovnako ako aj súvisiacimi údajmi v doklade o potvrdení rezervácie. Dodatočné dohody, meniace rozsah zmluvne dohodnutých služieb, musia byť potvrdené písomnou formou.

6.2. Obce vyberajú paušálny poplatok, ktorý sa platí za osobu a deň a nazýva sa "miestny poplatok" alebo "kúpeľný poplatok". Pri popise objektu si prečítajte, či je už zahrnutý v cene alebo či sa musí zaplatiť na mieste.

6.3. Či sú nasledovné výkony a vedľajšie náklady obsiahnuté v cene, nájdete v príslušnom popise objektu: spotreba prúdu, vody a plynu, posteľnú bielizeň, konečné upratovanie a iné ďalšie výkony, ktoré sú ako také vypísané.

6.4. Iné dodatočné služby sú vypísané ako také a platia sa na mieste.

6.5. Pri odovzdávaní kľúčov sa môže požadovať primeraná suma (kaucia) ako zábezpeka na príp. škody. Jej vrátenie alebo vyúčtovanie sa uskutoční, keď sa ubytovacia jednotka a inventár pri ukončení pobytu vrátia v riadnom stave vyčistené.

6.6. Záverečné upratovanie v prázdninových bytoch a prázdninových domoch vykonávajú vždy zákazníci, nezávisle od záverečného upratovania prenajímateľom. K záverečnému upratovaniu patrí umytie a uloženie riadu, odstránenie akýchkoľvek odpadkov a pozametanie všetkých priestorov, tak aby mohol byť prenajatý objekt odovzdaný v čistom pozametanom stave.

6.7. Pri popisoch objektov sa poukazuje na to, či sú v prenajatom objekte k dispozícii uteráky, alebo či je potrebné si ich priniesť. Utierky na riad poskytuje v niektorých prípadoch prenajímateľ, vo všeobecnosti však odporúčame, aby ste si so sebou vzali vlastné. Taktiež je spravidla potrebné vziať si so sebou toaletný papier (okrem hotelov), ako aj čistiace prostriedky a prostriedky na umývanie riadu.

6.8. Ak sú k dispozícii prístelky a/alebo detské postele, nájdete pri danom popise objektu príslušnú informáciu. Prístelky a detské postele je každopádne potrebné objednať pri rezervovaní a spätne ich potvrdiť, pričom na potvrdení o zaplatení cesty treba uviesť príslušnú poznámku.

6.9. To, či je povolené domáce zviera, zistíte taktiež v popise príslušného objektu. Domáce zviera treba každopádne prihlásiť pri rezervovaní, a to i vtedy, ak je podľa príslušného popisu povolené. Povolenie platí zásadne iba pre domáce zviera. Ak domáce zvieratá nie sú povolené, nemusí to nutne znamenať, že v dome, prázdninovom zariadení, atď. nemožno počítať s prítomnosťou domáceho zvieraťa, alebo že sa v objekte, ktorý ste si rezervovali, občas nechovajú domáce zvieratá. Ak sú domáce zvieratá zásadne povolené, neznamená to automaticky, že sa smú všade voľne pohybovať. V mnohých prázdninových zariadeniach nie sú napríklad prístupné bazény a trávnaté plochy pre psov, najmä sa to však týka reštaurácií a pod. Taktiež môže ísť o povinnosť vodenia psov na remienku. Pre psy sú taktiež zakázané bazény samostatných domov. Na časti pláže alebo plážové zariadenia nemajú na mnohých miestach domáce zvieratá prístup, takže v tomto bode sa často musí uplatniť mobilita.

6.10. Pri mimoriadnych ponukách, napr. 14=10 alebo 7=5, pri percentuálnych zľavách z nájomnej ceny, pri akciách, ako napr. zľava za včasnú rezerváciu alebo špeciálnych ponukách je potrebné zaplatiť prípadné variabilné vedľajšie náklady za plnú dĺžku pobytu. Ak sa pobyt pri mimoriadnych ponukách prekrýva s dvoma cestovnými termínmi, stanoví sa ako zľava vždy nižšia týždenná alebo denná cena.

6.11. Ak ADRIALIN sprostredkuje výslovne v cudzom mene programy iných touroperátorov alebo jednotlivé výkony od cudzích poskytovateľov, napr. výlety, lety, prenajaté vozidlá, atď., potom je ADRIALIN zodpovedný len riadne sprostredkovanie, nie samotný výkon. Vznik sprostredkovanej zmluvy a jej obsah sa riadia podľa príslušných zákonných ustanovení a prípadne podľa podmienok príslušného zmluvného partnera.

7. Zmeny v poskytovaní služieb

7.1. Zmeny alebo odchýlky jednotlivých cestovných služieb od dohodnutého obsahu v cestovnej zmluve, ktoré boli vynútené po uzatvorení zmluvy a za vznik ktorých sa nemôžeme zaručiť, sú povolené iba vtedy, pokiaľ zmeny a odchýlky nie sú podstatného charakteru a nenarúšajú celkové zameranie rezervovanej cesty. Pokiaľ sa u zmenených služieb vyskytnú nedostatky, prípadné nároky na záruku zostávajú zachované.

7.2. Práva uvedené v predchádzajúcom odseku Vám prináležia aj v prípade podstatnej zmeny cesty a je potrebné ich uplatniť hneď po oznámení podstatnej zmeny.

7.3. Zmeny v rámci rezervácie (zvýšenie počtu osôb ak je to prípustné, predĺženie) ADRIALIN vybaví za príplatok pre zvýšené náklady vo výške 30 €. Zmeny rezervácie iného druhu sa pokladajú za odstúpenie.

7.4.1. Zmeny rezervácie sa nemôžu vykonať posledných 7 dní pred príchodom. Prípadné zvýšené náklady, ktoré vzniknú na základe zmeny rezervácie za posledné 3 týždne pred príchodom, sa môžu uhradiť len kreditnou kartou.

7.4.2. Zmeny rezervácie lodných zájazdov sú možné len do 60 dní pred nástupom na cestu. Poplatok za zmenu rezervácie činí 5 % potvrdenej ceny chartrovej plavby. Pri stornovaní jednotlivých osôb (zmena skutočného počtu účastníkov) od 3 dní pred nástupom na cestu sa musí rezervované stravovanie (polpenzia alebo plná penzia) zaplatiť v plnej výške aj za stornované osoby.

8. stornovanie pobytu

8.1. Odstúpiť od rezervácie dovolenkového objektu je možné kedykoľvek pred termínom príchodu na miesto. Storno rezervácie síce nie je viazané na žiaden konkrétny formulár, avšak pre zabezpečenie spätnej sledovateľnosti pre obe zmluvné strany, sa odporúča vykonať storno rezervácie formou písomného oznámenia o odstúpení od rezervácie, alebo e-mailom so spätným potvrdením. Rozhodujúcim pre odstúpenie od rezervácie objektu je pritom moment doručenia oznámenia o odstúpení do spoločnosti ADRIALIN.

8.2. Výška nášho nároku na poplatky za odstúpenie sa riadi aktuálnymi stornovacími podmienkami príslušného objektu. Tieto Vám budú oznámené po vykonanom výpočte ceny na našej internetovej stránke a uvedené vo Vašom potvrdení rezervácie.

8.3. Na rozdiel od pravidiel uvedených pri odstúpení od zmluvy sa inak postupuje vtedy, ak využijete svoje právo uvedenia náhradného nájomcu. Predpokladom však je, že ADRIALIN ako tour-operátorovi predložíte pred začiatkom cesty včas záväzné oznámenie, aby sa mohlo uskutočniť potrebné predisponovanie. Ďalším predpokladom je, že náhradný nájomca spĺňa zvláštne požiadavky cesty a neprekáža zákonným predpisom, príp. úradným nariadeniam. Potvrdením o zmene mena zo strany tour-operátora preberá nový účastník práva a povinnosti cestovnej zmluvy. ADRIALIN Vám započíta náklady súvisiace s touto zmenou 30 Eur za každú operáciu.

8.4. Vy ako nájomník ste oprávnený Adrialinu ako organizátoru dokázať, že nevznikla žiadna škoda alebo, že je vzniknutá škoda omnoho menšia než požadovaný paušál.

8.5. Pokiaľ ste urobili rezerváciu cez portál iného poskytovateľa, môžu byť splatné odlišné storno poplatky. Informujte sa o tom u svojho poskytovateľa.

9. Odstúpenie/Výpoveď zo strany Adrialinu

9.1. Adrialin môže pred začiatkom pobytu odstúpiť od zmluvy alebo v priebehu pobytu vypovedať zmluvu:
a) bez dodržania lehoty, ak cestujúci napriek upozorneniu neustále narúša realizáciu cesty, alebo svojím správaním ohrozuje iných, prípadne sa inak správa v rozpore so zmluvou.
b) bez dodržania lehoty, ak je realizácia cesty v dôsledku vyššej moci alebo štrajkov, ktoré nebolo možné predvídať pri uzatváraní zmluvy, značne sťažená, ohrozená alebo obmedzená.
Ak ADRIALIN vypovie zmluvu o zájazde podľa bodu a), cena zájazdu prepadá.
Ak Adrialin vypovedá zmluvu podľa bodu b), zaplatené sumy sa hneď refundujú a ďalšie požiadavky sa výslovne vylučujú.
Ak Adrialin vypovedá zmluvu podľa bodu b) v priebehu pobytu, refunduje sa Vám zodpovedajúca čiastka.

9.2. Ak je vo zverejnení cesty alebo v iných podkladoch, ktoré sa stali obsahom zmluvy, stanovený minimálny počet účastníkov, potom ADRIALIN môže najneskôr do 22. dňa pred nastúpením na cestu od cestovnej zmluvy odstúpiť, ak sa tento počet nedosiahne. Ak ADRIALIN v takomto prípade odstúpi od cestovnej zmluvy, zákazník môže požadovať účasť v inom zájazde, pokiaľ je ho ADRIALIN schopný pre zákazníka poskytnúť z vlastnej ponuky bez zvýšenej ceny. Inak sa zákazníkovi samozrejme bez meškania vrátia uskutočnené platby na cenu zájazdu.

10. Vybavenie nájomných objektov

10.1. V prázdninových bytoch a prázdninových domoch je spravidla k dispozícii kompletný riad a príbor pre dostatočný počet rezervovaných osôb. Chladnička patrí v každom prípade k základnému vybaveniu, a preto sa vždy výslovne neuvádza v popisoch objektu. Všetky ostatné technické domáce spotrebiče sú k dispozícii iba vtedy, ak sú výslovne uvedené v popise.

10.2. Ak je možný príjem cez satelit alebo kábel, v texte to bude vyjadrené ako Sat-TV resp. Kabel-TV. Týmto však nie je bezpodmienečne zaručené, že je možné prijímať aj programy v jazyku zákazníka.

10.3. Ak je v opise uvedený záhradný nábytok, nie je povinne k dispozícii jedna záhradná stolička na osobu. Lehátka a slnečníky sú výslovne uvedené v opise objektu, inak nie sú k dispozícii.

10.4. Všetky ponúkané ubytovania sú podľa miestnych predpisov krajiny povolené na ubytovávanie. Dovolenkové objekty sú vo všeobecnosti určené výlučne na dovolenkové účely, čo sa prejavuje aj v spôsobe stavby a na zariadení. Kúpeľňa a spálne sú omnoho menšie, postele sú iné, než na aké sme zvyknutí. Mnoho vecí je zameraných prevažne na účelnosť. Dovolenkár by si mal uvedomiť, že v iných krajinách platia iné stavebné predpisy. Takto môžu byť zábradlia na balkóne a na schodoch podstatne nižšie, schody strmšie, okná a dvere nemusia zodpovedať obvyklej priemyselnej norme. Aj zvuková izolácia objektov nie je vždy obvyklá, zodpovedá však danostiam, ktoré sú typické pre krajinu, takže ochrana proti hluku môže byť rôzna. V dovolenkových domoch a bytoch bývajú prenajímatelia často počas roka, takže môžu byť časti nábytku zamknuté, pretože sa v nich nachádza ich majetok. Pre nájomcov je v každom prípade dostatok miesta na uloženie svojich vecí.
Medzinárodne obvyklá klasifikácia hotelov podľa hviezdičiek informuje o úrovni hotela a spočíva na údajoch o kategóriách prílušnej krajiny.

10.5. Pri údajoch o štvorcových metroch týkajúcich sa veľkosti bytu ide o približné údaje, ktoré sa môžu odlišovať o 10 %. Údaje o rozmeroch obsahujú aj základné plochy zariadení, ktoré sú určené na používanie Vám ako klientovi cestovnej kancelárie. K tomu patria predovšetkým plochy balkónov, lodžií, zimných záhrad alebo terás.

11. Práva a povinnosti nájomníka

11.1. Ako nájomcovia máte právo na používanie celého prenajatého objektu vrátane hnuteľností a úžitkových predmetov. Zaväzujete sa, že budete s prenajatým objektom a jeho inventárom, prípadne so spoločným zariadením zaobchádzať čo najšetrnejšie.

11.2. Ak počas doby nájmu spôsobíte Vy alebo Váš sprievod či hostia škody, ste povinní ich uhradiť.

12. počet osôb

12.1. Prenajatý objekt nesmie obsadiť viac osôb, než je stanovené v katalógu a než bolo potvrdené na cestovnom doklade (s výnimkou dieťaťa do 2 rokov).

12.2. Pri rozhodovaní má prenajímateľ právo odmietnuť, príp. vykázať nadpočetné osoby alebo požadovať príslušnú čiastku nájomnej ceny vrátane vedľajších nákladov.

13. Čas príchodu a odchodu

13.1. Čas príchodu je vždy v deň pricestovania, pokiaľ nie je uvedené inak, medzi 14 a 19 hod. V prípade, že nemôžete dodržať dohodnutý čas príchodu, nie je možné garantovať riadne prijatie.

13.2. V deň odchodu musíte opustiť prenajatý objekt najneskôr o 10.00 hod. a odovzdať ho prenajímateľovi, príp. osobe, ktorú poveril.

14. zodpovednosť

14.1. Adrialin zodpovedá za starostlivú prípravu pobytu v rámci pravidiel obozretného a svedomitého podnikania.
a) svedomitá príprava na cestu
b) dôkladný výber a kontrola poskytovateľa služieb
c) správnosť charakteristiky poskytovanej služby
d) riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb pri cestovaní

14.2. Ručenie ADRIALIN za škody, ktoré nezahŕňajú telesnú ujmu, sa obmedzujú na trojnásobok cestovnej ceny, pokiaľ škoda nevznikla cestujúcemu úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti, príp. ak je ADRIALIN sám zodpovedný za škody vzniknuté cestujúcemu kvôli pochybeniu poskytovateľa služieb.

14.3. Žiadosť o náhradu škody voči Adrialinu je vtedy limitovaná alebo vylúčená, keď sa na základe medzinárodných dohôd alebo príslušných zákonných predpisov, uplatnených na poskytnuté služby, môže podať len za určitých podmienok alebo s obmedzeniami alebo je za určitých podmienok vylúčená.

14.4. V rámci zákonných ustanovení ste povinný, v prípade vzniknutých vád pri plnení záväzkov urobiť všetko pre to, aby ste prispeli k odstráneniu tejto vady, a aby boli prípadne vzniknuté škody čo najmenšie alebo aby sa im zabránilo. Z toho vyplýva predovšetkým povinnosť ihneď oznámiť strediskám služieb zákazníkom/kontaktným partnerom, ktorý sú uvedený v dokumentácii k zájazdu. V prípade zavineného opomenutia okamžitého oznámenia nedostatkov zaniká povinnosť poskytnutia zľavy alebo zákonnej povinnosti náhrady škody zo strany cestovnej kancelárie.

14.5. Poskytovatelia služby (majiteľ, držiteľ kľúčov, agentúra atď.) nemajú funkciu predstaviteľa Adrialinu a nie sú oprávnení preberať sťažnosti, ani sa k tomu vyjadrovať.

14.6. Požiadavky týkajúce sa nedostatočného poskytovania služieb pri cestovaní môžete voči ADRIALIN uplatniť do jedného mesiaca po plánovanom ukončení zmluvy, pričom Vám najviac odporúčame písomnú formu. Vaša cestovná kancelária nie je oprávnená preberať nahlásenie požiadaviek týkajúcich sa poskytnutia záruky a náhrady škôd. Predpokladom je, že služby pri cestovaní alebo Vami prijaté náhradné služby neboli poskytnuté v súlade so zmluvou, že ste nedostatky ihneď nahlásili a nedošlo k dostatočnej náprave. Ak kvôli nedostatkom došlo k značnému obmedzeniu cesty, môžete vypovedať cestovnú zmluvu. Predpokladom spravidla je, že ste sa v primeranej lehote dožadovali nápravy u ADRIALIN, pričom táto lehota uplynula bezvýsledne.

14.7. Tour-operátor nenesie zodpovednosť za pravdivosť údajov uvedených v opise mesta, nakoľko nie sú predmetom zmluvy, nemá vplyv na uverejnenie, ani možnosť overenia pravdivosti.

14.8. Medzi Vami a Adrialinom platí premlčacia doba 1 rok po zmluvne stanovenom termíne ukončenia pobytu.

14.9. Postúpenie nárokov voči ADRIALIN-u tretím osobám, aj manželským partnerom a príbuzným 1. stupňa je vylúčené. Rovnako je neprípustné súdne uplatňovanie nárokov účastníka cesty tretími osobami vo vlastnom mene.

14.10. Poškodenie batožiny alebo oneskorené doručenie pri leteckých zájazdoch a iných spôsoboch dopravy by sa mali bez meškania na mieste oznámiť aj príslušnému dopravnému podniku a dostať písomné potvrdenie (napr. Lost Report pri leteckej doprave), aby sa predišlo strate nárokov podľa medzinárodných dohôd.

15. pokyny v súvislosti s cestovaním

15.1. Pre vstup do Chorvátska, Talianska, Španielska, Francúzska, Rakúska a Turecka potrebujú štátni príslušníci členských štátov EU platný cestovný pas alebo občiansky preukaz (pri pobyte kratšom ako 30 dní).

15.2. Štátni príslušníci krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, sú sami zodpovední za dodržiavanie všetkých, pre vykonanie cesty dôležitých predpisov z hľadiska víz, očkovania a cla. Všetky nevýhody, predovšetkým platenie nákladov pri odstúpení od cesty, ktoré vzniknú z nedodržania týchto predpisov, znášate Vy.

15.3. Za príplatok vo výške 20,00 EUR vystavíme osobitné potvrdenia, ktoré sú potrebné na žiadosť o vízum. Tieto sa zašlú poštou.

16. Kompetencia súdu

16.1. Neúčinnosť jednotlivých ustanovení zmluvy nemá za následok neúčinnosť celkovej zmluvy.

16.2. Zákazník môže touroperátora zažalovať iba v mieste jeho sídla.

16.3. Pre sťažnosti touroperátora voči zákazníkovi je rozhodujúce bydlisko zákazníka. . Pre sťažnosti voči zákazníkovi príp. zmluvnému partnerovi z cestovnej zmluvy, obchodníkom, právnym osobám verejného alebo súkromného práva alebo osobám, ktoré majú svoje bydlisko alebo zvyčajné miesto svojho pobytu v zahraničí, alebo ktorých bydlisko, či zvyčajné miesto pobytu v čase podania žaloby nie je známe, sa za sídlo súdu dohodne sídlo touroperátora

16.4. Vyššie uvedené ustanovenia neplatia,
a) ak a pokiaľ zo zmluvne nezmeniteľných ustanovení medzinárodných dohôd, ktoré sa uplatňujú pri zmluve o zájazde medzi zákazníkom a touroperátorom, vyplynie niečo iné v prospech zákazníka alebo
b) ak a v prípade, že sú nepovinné predpisy, vzťahujúce sa k cestovnej zmluve, v členskom štáte EÚ, ktorého je zákazník občanom, pre zákazníka výhodnejšie ako nasledujúce predpisy alebo príslušné zákonné ustanovenia.

16.5. Európska komisia poskytuje platformu pre online urovnanie sporov. Platformu nájdete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Naša e-mailová adresa znie : info@adrialin.sk.

17. Okružné plavby na motorových jachtách v Chorvátsku

17.1. Všetky lode ponúkané spoločnosťou ADRIALIN spĺňajú podmienky chorvátskeho registra lodnej dopravy a ostatné zákonné predpisy, týkajúce sa ich stavu a ich bezpečnostného vybavenia. V záujme bezpečnosti môže dôjsť v prípadoch zásahu vyššej moci, napr. pri havárii alebo poruche motora, k zmenám priebehu zájazdu, použitiu inej lode alebo príchodu do najbližšieho prístavu, na čo budú cestujúci upozornení. Prípadné nároky na záruku ostávajú nedotknuté.

17.2. Všetci účastníci zájazdu musia dodržiavať pokyny príslušného kapitána ako aj vyvesený lodný poriadok. Kapitán si v opačnom prípade vyhradzuje právo požiadať hosťa, aby opustil loď. Rovnako sú všetci účastníci zájazdu povinní, v deň príchodu na loď odovzdať kapitánovi cestovný pas.

17.3. Na palubu nie je dovolené priniesť vlastné potraviny a nápoje, okrem ovocia a pečiva.

17.4. Náklady za poškodenia na zariadení lode znáša hosť a platia sa kapitánovi.

17.5. V prípade reklamácií sa prosím obráťte na kapitána.

17.6. Uteráky si hostia musia priniesť sami (v kabínach kategórie A a A+ dostanú hostia 2 uteráky za týždeň). Ďalšie uteráky si je možné požičať za príplatok 3,00 eur (uteráky), resp. 4,00 eur (plážové osušky).

17.7. Kvôli špeciálnym podmienkam a požiadavkám na kotvenie v niektorých chorvátskych prístavoch kotvia lode bok po boku, takže cestujúci musia prechádzať medzerou medzi loďami, aby sa dostali na breh.V tomto prípade musia byť cestujúci pri prechádzaní zvlášť opatrní a robia tak na vlastné riziko.

17.8. Účasť na cyklistických a turistických programoch sa uskutočňuje na vlastné riziko každého jednotlivého účastníka. Je uzrozumený s tým,že musí rešpektovať pokyny a rozhodnutia vedúceho zájazdu. Vedúci zájazdu si vyhradzuje právo zmeniť trasu na základe zlých poveternostných podmienok alebo na základe všeobecných poznatkov skupiny. Účastník preberá plnú zodpovednosť za požičaný bicykel a vybavenie, ktoré mu bude poskytnuté. Zaväzuje sa, že ho vráti v pôvodnom stave.

18. Ochrana proti stornovacím nákladom pri odstúpení od cesty (RRS)

18.1. Ak sa zákazník rozhodne pre ochranu ADRIALIN proti stornovacím nákladom pri odstúpení od cesty (RRS), sú tieto náklady splatné po vzniku cestovnej zmluvy.

18.2.1. Ak ste si rezervovali opciu ochrany proti stornovacím nákladom pri odstúpení od cesty, nepožadujeme zmluvne dohodnuté stornovacie poplatky (mínus 20 % spoluúčasť), keď účastník zájazdu nenastúpi na cestu z nasledujúcich dôvodov:
a) Smrť, ťažký úraz, nečakané vážne ochorenie alebo neznášanlivosť voči očkovaniu účastníka cesty;
b) poškodenie majetku účastníka zájazdu v dôsledku požiaru, živelnej pohromy alebo trestných činov tretích osôb, pokiaľ je škoda veľká alebo na zistenie škody je nutná prítomnosť účastníka zájazdu;
c) nečakaná výpoveď pracovného pomeru zamestnávateľom v dôsledku situácie v podniku, pokiaľ je s tým spojená strata pracovného miesta účastníka zájazdu;
d) prijatie pracovného pomeru účastníkom zájazdu, pokiaľ bol tento pri rezervácii zájazdu nezamestnaný a úrad práce s cestou súhlasil;
e) nečakané povolanie účastníka zájazdu do základnej vojenskej služby, do civilnej služby alebo do vykonávania s týmto spojenej povinnej služby, pokiaľ sa termín nedá presunúť a účastník zájazdu nemôže získať náhradu stornovacích poplatkov od tretej osoby;
f) opakovanie nezložených skúšok účastníka zájazdu na škole či univerzite, ak opakovanie skúšky slúži na zabránenie predĺženia navštevovania školy alebo štúdia, zájazd bol rezervovaný pred termínom nezloženej skúšky a termín opravnej skúšky spadá do časového obdobia rezervovaného zájazdu;
g) ťažký úraz, nečakané ťažké ochorenie alebo neznášanlivosť voči očkovaniu na zájazd prihláseného psa účastníka zájazdu.

18.2.2. To isté platí pre každého spolucestujúceho, ktorý si spoločne s účastníkom cesty objednal cestu ako aj ochranu proti stornovacím nákladom pri odstúpení od cesty.

18.2.3. Dôvody uvedené pod bodmi a) a b) ďalej zodpovedajúco platia, keď sú dotknutí príslušníci účastníka zájazdu alebo rovnocenného spolucestujúceho alebo tí, ktorí sa starajú o maloleté deti, ktoré sa zájazdu nezúčastňujú alebo príslušníkov vyžadujúcich opateru namiesto účastníka zájazdu alebo pridruženého spolucestujúceho. Ak si zájazd rezervovali spoločne viac ako 4 osoby, platí ochrana proti stornovacím nákladom pri odstúpení od cesty len pre toho účastníka zájazdu alebo pridruženého spolucestujúceho, ktorého príslušníci alebo opatrujúce osoby sú dotknutí.

18.3. Účastník cesty a každý k nemu patriaci spolucestujúci je povinný,
a) po tom čo nastane dôvod pre odstúpenie, je nutné zájazd bez meškania stornovať, aby boli stornovacie náklady čo najnižšie;
b) ťažký úraz, nečakané vážne ochorenie a neznášanlivosť voči očkovaniu preukázať lekárskym vysvedčením, psychiatrické ochorenia lekárskym vysvedčením od psychiatra, smrť úmrtným listom. Na požiadanie je nutné predložiť vysvedčenie od odborného lekára a potvrdenie o práceneschopnosti a otázku neschopnosti nastúpenia na cestu v dôsledku ťažkého úrazu alebo nečakaného vážneho ochorenia dať preveriť na základe posudku odborného lekára. Vyšetrujúci lekári sa musia za týmto účelom oslobodiť od svojej povinnosti mlčanlivosti;
c) pri strate práce predložiť výpoveď od zamestnávateľa;
d) pri uzavretí pracovného pomeru predložiť potvrdenie úradu práce o súhlase so stornovaním zájazdu;
e) zabrániť všetkému, čo by mohlo viesť k zbytočnému zvyšovaniu nákladov;
f) Nároky na náhradu škody voči tretím osobám vo výške stornovacích nákladov odstúpiť poskytovateľovi.

18.4. V prípade, že účastník zájazdu alebo pridružený spolucestujúci poruší tieto povinnosti, odpadá ochrana proti stornovacím nákladom pri odstúpení od cesty. Toto neplatí, keď účastník zájazdu alebo pridružený spolucestujúci preukáže, že nekonal ani úmyselne ani z hrubej nedbanlivosti. Toto ďalej neplatí, keď účastník zájazdu alebo pridružený spolucestujúci preukáže, že konal len z hrubej nedbanlivosti a porušenie povinnosti nemá kauzálny dopad na výšku stornovacích nákladov.

18.5. Spoluúčasť, ktorú znáša účastník zájazdu alebo pridružený spolucestujúci, činí pre každý vzniknutý prípad ochrany proti stornovacím nákladom pri odstúpení od cesty 20 % škody, ktorá má byť nahradená.

19. Balík Adrialin Plus

19.1. Balík Adrialin Plus je služba zájazdu, s ktorou ste na dovolenke dodatočne zaistený a môžete si svoj zájazd úplne jednoducho naplánovať a spravovať.

19.2. Sme na vašej strane s radou a podporou: V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vášho zájazdu a okrem toho o skutočnostiach a ponukách v mieste vašej dovolenky. Naši kvalifikovaní zamestnanci vám radi ďalej poradia a pomôžu.

19.3. Číslo svojho poradcu na mieste vo svojom jazyku nájdete vo voucheri.

19.4. V našom podrobnom cestovnom sprievodcovi nájdete všetky cestovné informácie týkajúce sa vašej destinácie: o krajine, regiónoch a obciach. Nájdete tam aj odporúčania na výlety, pozoruhodnosti atď. Takisto máte k dispozícii klímu a počasie počas cesty.

19.5. Okrem toho majú naši zákazníci k dispozícii prehľad všetkých zákazníckych dokumentov: potvrdenie rezervácie, cestovný voucher a iné.

19.6. Bezpečnosť je navyše u nás na prvom mieste. Preto sme pre vás zriadili krízový manažment ADRIALIN.

19.7. Navyše pre svojich zákazníkov ponúkame hotline s tlmočníkom, ktorú môžete využiť v súvislosti s nami objednaným zájazdom.

19.8. U nás ste u špecialistov: K našim službám patrí poradenstvo a starostlivosť pred, počas a po vašom zájazde.

Kvalita od expertov

Oddýchnite si ako tisíce spokojných zákazníkov...

Cestovať BEZSTAROSTNE

 • Starostlivosť aj počas Vašej dovolenky
 • Cenová záruka
 • Tisícky spokojných hostí

ZÁRUKA O 50 € VÝHODNEJŠIE

Viac informácií

Člen v

 • Adrialin je členom RDA
 • Adrialin je členom DRV

Partner

 • Adrialin je partnerom chorvátskeho ústredia pre turizmus

Bezpečná platba prostredníctvom

 Prevod a nasledujúce spôsoby úhrady:
PayPal, ťarchopis, MasterCard, Visa, American Express

Adrialin vo svete

 • DE
 • AT
 • IT
 • CZ
 • HU
 • SK
 • GB
 • FR
 • NL
 • PL
 • HR
 • SI
 • DK
 • SE
 • NO
 • CH
 • RU
 • BE
 • DE
  • DE DE
  • AT AT
  • IT IT
  • CZ CZ
  • HU HU
  • SK SK
  • GB GB
  • FR FR
  • NL NL
  • PL PL
  • HR HR
  • SI SI
  • DK DK
  • SE SE
  • NO NO
  • CH CH
  • RU RU
  • BE BE