všeobecné obchodné podmienky

Pri rezervovaní sa text zmluvy neuloží. Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré máte k dispozícii vo formáte PDF, si môžete uložiť sami.

1. právne vzťahy

1.1. Právny vzťah medzi vami ako zákazníkom a Adrialin d.o.o., Krčka 2a, 53270 Senj, Kroatien, zadané v Handelsgericht Rijeka pod číslom 020025972 (ďalej len ADRIALIN, "cestovná kancelária" alebo "organizátor") sa riadi zákonnými ustanoveniami a týmito cestovnými podmienkami (VOP), ktoré dopĺňajú a dopĺňajú zákonné ustanovenia. Uskutočnením rezervácie každý zákazník uznáva tieto podmienky za záväzné výlučne pre seba a pre osoby, ktoré tiež zaregistroval.

1.2. Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú kedykoľvek k nahliadnutiu v katalógu a on-line (tlačená verzia).

2. Uzatvorenie zmluvy o ubytovaní

2.1. Plnoleté osoby môžu rezerváciu uskutočniť písomne, ústne, telefonicky alebo online u spoločnosti ADRIALIN. Svojou rezerváciou dávate spoločnosti ADRIALIN záväznú ponuku na uzavretie zmluvy o ubytovaní, pričom ste svojou ponukou viazaní, kým ju spoločnosť ADRIALIN písomne nepotvrdí alebo nezruší. Zmluva o ubytovaní je uzavretá, keď spoločnosť ADRIALIN zašle potvrdenie online rezervácie/faktúru v textovej podobe, ktorá je okamžite zaslaná e-mailom, najneskôr do 7 dní. Upozornenie: automatické potvrdenie prijatia rezervácie spoločnosťou ADRIALIN e-mailom, ktoré sa zasiela v prípade online rezervácie, nie je potvrdením rezervácie.

2.2. Upozorňujeme na to, že podľa zákonných predpisov neexistuje právo odvolania ponúkaných služieb, platia len zákonné právo na odstúpenie od zmluvy a výpovedné právo.

2.3. Cestovné kancelárie a iní poskytovatelia vystupujú len ako sprostredkovatelia.

2.4. Ak objekt nie je k dispozícii, ADRIALIN môže zákazníkovi ponúknuť jednu alebo viac zodpovedajúcich alternatív. Táto nová ponuka nie je záväzná pre vás ani pre cestovnú kanceláriu. Ak ju chcete prijať, postup je rovnaký ako pri novej rezervácii.

2.5. Pri rezervácii radi prijmeme želania zákazníkov a postúpime ich ďalej prenajímateľom resp. prevádzkovateľom. Dbajte však prosím na to, že ADRIALIN nemôže preberať zodpovednosť za ich splnenie. Zvláštne želania ako aj rezervácie pod určitou podmienkou a ústne vedľajšie dohovory sú platné len vtedy, keď sú spoločnosťou ADRIALIN písomne potvrdené.

3. Platba

V rámci procesu rezervácie si môžete vybrať medzi nasledujúcimi variantmi platieb:
- platba bankovým prevodom
Platba inkasom (len s nemeckým alebo rakúskym bankovým účtom)
Citlivé osobné údaje online, ako napríklad číslo účtu, meno a adresa, sú pritom v službe šifrované pomocou technológie SSL.
- Pri krátkodobých rezerváciách nemusia byť k dispozícii všetky vyššie uvedené možnosti platby.

3.1. Platba

3.1.1 Zálohu za prenájom je potrebné zaplatiť ihneď po prijatí potvrdenia rezervácie. Suma závisí od rezervovaného objektu a je vopred uvedená v ponuke. Záloha za prenájom sa po vystavení faktúry započíta do celkovej sumy.

3.1.2. Dátum splatnosti nájdete v potvrdení rezervácie.

3.1.3 Faktúra bude vystavená po prijatí zostatku.

3.1.4. Pri rezerváciách uskutočnených od 50. dňa pred začiatkom cesty (krátkodobé rezervácie) je celková suma splatná okamžite.

3.1.5. Ak záloha za prenájom alebo zostávajúca suma, alebo celá suma za prenájom v prípade krátkodobých rezervácií, nie je prijatá včas, spoločnosť ADRIALIN môže odmietnuť poskytnúť služby. Okrem toho môže spoločnosť ADRIALIN vypovedať zmluvu po zaslaní upomienky a stanovení lehoty. Organizátor môže požadovať storno poplatky ako kompenzáciu v súlade so stupnicou storna uvedenou v bode 8.2 za predpokladu, že v tom čase už neexistovala chyba prenájmu, ktorá by organizátora oprávňovala odstúpiť od zmluvy.

3.2. Platba inkasom (len s nemeckým alebo rakúskym bankovým účtom)
Pri platbe inkasom oprávňujete spoločnosť ADRIALIN, aby s pomocou Sparkasse Baden-Baden Gaggenau, Sophienstr. 1, D-76530 Baden-Baden, inkasovala platby z uvedeného účtu prostredníctvom SEPA inkasa a dala pokyn vašej úverovej inštitúcii, aby toto inkaso akceptovala. Výpovedná lehota sa skracuje na jeden deň. Platia podmienky dohodnuté s vašou úverovou inštitúciou. Priame inkaso zo sporiacich účtov nie je možné.

3.3.Pokiaľ ste urobili rezerváciu cez portál iného poskytovateľa a vykonali úhradu pre neho, riadia sa táto podľa ustanovení príslušného poskytovateľa. Informujte sa o tom u svojho poskytovateľa.

4. Poukážky

4.1. Ak máte kód kupónu na okamžitú zľavu a chcete ho uplatniť pri rezervácii, je potrebné ho zadať pri rezervácii. Celková cena sa potom zníži o hodnotu poukazu. Následné pripísanie kreditu k existujúcim rezerváciám nie je možné.

4.2. Pokiaľ vám na základe nejakej akcie bola ponúknutá poukážka alebo sú určité objekty vypísané s poukážkou na vrátenie peňazí, platia príslušné podmienky poukážky.

5. Doklady o pobyte

5.1. Cestovný poukaz bude zákazníkovi zaslaný po zaplatení sumy za cestu alebo celkovej sumy za prenájom. Ak sa má zvyšná suma zaplatiť na mieste, cestovný poukaz sa zašle po prijatí zmluvne dlžnej zálohy za prenájom. Cestovný poukaz vás identifikuje ako nájomcu voči dozorujúcej cestovnej kancelárii alebo držiteľovi kľúčov na mieste (recepcia, správca nehnuteľnosti), prípadne voči hotelu alebo rekreačnému stredisku. Obsahuje pokyny, ako sa dostať do dozorujúcej cestovnej kancelárie alebo do rezervovaného ubytovacieho zariadenia, ich adresu a telefónne čísla a časy registrácie. Zákazník by si mal uvedomiť, že zvyšné cestovné doklady budú zaslané až po prijatí úplnej platby.

5.2. Ak ste od nás nedostali cestovné doklady najneskôr 5 dní pred odchodom, okamžite nás o tom informujte. V takom prípade vám ich pošleme okamžite po zaplatení. Ak nám to neoznámite a nenastúpite na cestu z dôvodu chýbajúcich cestovných dokladov, musíme to považovať za zrušenie cesty s nákladmi.

5.3. Pokiaľ ste urobili rezerváciu cez portál iného poskytovateľa, je možné, že dokumenty k zájazdu nedostanete od ADRIALINu, ale od tohto iného poskytovateľa. Informujte sa o tom u svojho poskytovateľa.

6. Služby, ceny

6.1. Rozsah a povaha služieb, ktoré ADRIALIN poskytuje v rámci zmluvy o ubytovaní, sa riadia výlučne opismi, vyobrazeniami a cenovými údajmi v katalógoch alebo na webovej stránke ADRIALIN, ktoré sú platné pre obdobie cesty, keďže sa stali základom zmluvy, ako aj údajmi v potvrdení rezervácie, ktoré sa na ne odvolávajú. Vedľajšie dohody, ktoré menia rozsah zmluvných služieb, si vyžadujú výslovné potvrdenie v textovej forme.

6.2. Obce vyberajú paušálny poplatok, ktorý sa platí za osobu a deň a nazýva sa "miestny poplatok" alebo "kúpeľný poplatok". Pri popise objektu si prečítajte, či je už zahrnutý v cene alebo či sa musí zaplatiť na mieste.

6.3. Či sú nasledovné výkony a vedľajšie náklady obsiahnuté v cene, nájdete v príslušnom popise objektu: spotreba prúdu, vody a plynu, posteľnú bielizeň, konečné upratovanie a iné ďalšie výkony, ktoré sú ako také vypísané.

6.4. Iné dodatočné služby sú vypísané ako také a platia sa na mieste.

6.5. Pri odovzdávaní kľúčov sa môže požadovať primeraná suma (kaucia) ako zábezpeka na príp. škody. Jej vrátenie alebo vyúčtovanie sa uskutoční, keď sa ubytovacia jednotka a inventár pri ukončení pobytu vrátia v riadnom stave vyčistené.

6.6. Záverečné upratovanie v prázdninových bytoch a prázdninových domoch vykonávajú vždy zákazníci, nezávisle od záverečného upratovania prenajímateľom. K záverečnému upratovaniu patrí umytie a uloženie riadu, odstránenie akýchkoľvek odpadkov a pozametanie všetkých priestorov, tak aby mohol byť prenajatý objekt odovzdaný v čistom pozametanom stave.

6.7. Pri popisoch objektov sa poukazuje na to, či sú v prenajatom objekte k dispozícii uteráky, alebo či je potrebné si ich priniesť. Utierky na riad poskytuje v niektorých prípadoch prenajímateľ, vo všeobecnosti však odporúčame, aby ste si so sebou vzali vlastné. Taktiež je spravidla potrebné vziať si so sebou toaletný papier (okrem hotelov), ako aj čistiace prostriedky a prostriedky na umývanie riadu.

6.8. Ak sú k dispozícii prístelky a/alebo detské postele, nájdete pri danom popise objektu príslušnú informáciu. Prístelky a detské postele je každopádne potrebné objednať pri rezervovaní a spätne ich potvrdiť, pričom na potvrdení o zaplatení cesty treba uviesť príslušnú poznámku.

6.9. To, či je povolené domáce zviera, zistíte taktiež v popise príslušného objektu. Domáce zviera treba každopádne prihlásiť pri rezervovaní, a to i vtedy, ak je podľa príslušného popisu povolené. Povolenie platí zásadne iba pre domáce zviera. Ak domáce zvieratá nie sú povolené, nemusí to nutne znamenať, že v dome, prázdninovom zariadení, atď. nemožno počítať s prítomnosťou domáceho zvieraťa, alebo že sa v objekte, ktorý ste si rezervovali, občas nechovajú domáce zvieratá. Ak sú domáce zvieratá zásadne povolené, neznamená to automaticky, že sa smú všade voľne pohybovať. V mnohých prázdninových zariadeniach nie sú napríklad prístupné bazény a trávnaté plochy pre psov, najmä sa to však týka reštaurácií a pod. Taktiež môže ísť o povinnosť vodenia psov na remienku. Pre psy sú taktiež zakázané bazény samostatných domov. Na časti pláže alebo plážové zariadenia nemajú na mnohých miestach domáce zvieratá prístup, takže v tomto bode sa často musí uplatniť mobilita.

6.10. Pri mimoriadnych ponukách, napr. 14=10 alebo 7=5, pri percentuálnych zľavách z nájomnej ceny, pri akciách, ako napr. zľava za včasnú rezerváciu alebo špeciálnych ponukách je potrebné zaplatiť prípadné variabilné vedľajšie náklady za plnú dĺžku pobytu. Ak sa pobyt pri mimoriadnych ponukách prekrýva s dvoma cestovnými termínmi, stanoví sa ako zľava vždy nižšia týždenná alebo denná cena.

6.11. Ak ADRIALIN sprostredkuje výslovne v cudzom mene programy iných touroperátorov alebo jednotlivé výkony od cudzích poskytovateľov, napr. výlety, lety, prenajaté vozidlá, atď., potom je ADRIALIN zodpovedný len riadne sprostredkovanie, nie samotný výkon. Vznik sprostredkovanej zmluvy a jej obsah sa riadia podľa príslušných zákonných ustanovení a prípadne podľa podmienok príslušného zmluvného partnera.

7. Zmeny v poskytovaní služieb

7.1. Zmeny alebo odchýlky jednotlivých služieb od dohodnutého obsahu zmluvy o ubytovaní, ktoré sa stanú nevyhnutnými po uzavretí zmluvy a ktoré sme nezavinili v rozpore s dobrými mravmi, sú povolené len vtedy, ak tieto zmeny a odchýlky nie sú podstatné a nemajú vplyv na celkový charakter rezervovaného zájazdu. Akékoľvek nároky na záruku zostávajú nedotknuté, pokiaľ sú zmenené služby chybné.

7.2. Práva uvedené v predchádzajúcom odseku máte aj v prípade podstatnej zmeny plnenia a musíte ich uplatniť bezodkladne po oznámení podstatnej zmeny.

7.3. Zmeny v rámci rezervácie (zvýšenie počtu osôb ak je to prípustné, predĺženie) ADRIALIN vybaví za príplatok pre zvýšené náklady vo výške 30 €. Zmeny rezervácie iného druhu sa pokladajú za odstúpenie.

7.4.1. Zmeny v rezervácii nie je možné vykonať počas posledných 7 dní pred príchodom. Akékoľvek dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku zmeny rezervácie v priebehu posledných 3 týždňov pred príchodom je možné uhradiť len priamym inkasom.

7.4.2. Zmeny rezervácie lodných zájazdov sú možné len do 60 dní pred nástupom na cestu. Poplatok za zmenu rezervácie činí 5 % potvrdenej ceny chartrovej plavby. Pri stornovaní jednotlivých osôb (zmena skutočného počtu účastníkov) od 3 dní pred nástupom na cestu sa musí rezervované stravovanie (polpenzia alebo plná penzia) zaplatiť v plnej výške aj za stornované osoby.

8. Stornovanie

8.1. Od zmluvy o ubytovaní môžete odstúpiť kedykoľvek pred začiatkom obdobia prenájmu. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy nie je viazané na konkrétnu formu, ale z dôvodu overiteľnosti pre obe strany odporúčame písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy alebo e-mail so žiadosťou o potvrdenie. Pre odstúpenie od zmluvy je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia o odstúpení spoločnosti ADRIALIN.

8.2. Výška nášho nároku na storno poplatky závisí od aktuálnych storno podmienok príslušnej nehnuteľnosti. Tie budú zobrazené na našej webovej stránke po vypočítaní ceny a budú zahrnuté v potvrdení rezervácie.

8.3. Odchýlky od nariadení uvedených v časti odstúpenie od zmluvy sa vykonajú, ak využijete svoje právo poskytnúť náhradného nájomcu. Predpokladom však je, že ADRIALIN ako organizátor zájazdu dostane záväzné oznámenie v dostatočnom predstihu pred začiatkom zájazdu, aby bolo možné vykonať potrebné zmeny. Ďalšou podmienkou je, aby náhradný nájomca spĺňal osobitné požiadavky zájazdu a aby právne predpisy alebo úradné nariadenia neboli s týmto v rozpore. Potvrdením zmeny mena zo strany organizátora zájazdu vstupuje nový účastník do práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o ubytovaní. Náklady, ktoré vzniknú spoločnosti ADRIALIN v dôsledku tejto zmeny, vám budú účtované vo výške 30 EUR za transakciu.

8.4. Vy ako nájomník ste oprávnený Adrialinu ako organizátoru dokázať, že nevznikla žiadna škoda alebo, že je vzniknutá škoda omnoho menšia než požadovaný paušál.

8.5. Pokiaľ ste urobili rezerváciu cez portál iného poskytovateľa, môžu byť splatné odlišné storno poplatky. Informujte sa o tom u svojho poskytovateľa.

8.6. Žiadosti o zrušenie rezervácie sa zvyčajne spracujú do jedného pracovného dňa. Ak vám v dôsledku zrušenia rezervácie vznikne kredit, bude vám okamžite vrátený prostredníctvom platobnej metódy, ktorú ste si vybrali na zaplatenie rezervácie.

9. Odstúpenie/Výpoveď zo strany Adrialinu

9.1. ADRIALIN môže odstúpiť od zmluvy o ubytovaní pred začiatkom obdobia prenájmu alebo vypovedať zmluvu o ubytovaní po začiatku obdobia prenájmu:
a) bez dodržania lehoty, ak cestujúci napriek upozorneniu neustále narúša realizáciu cesty, alebo svojím správaním ohrozuje iných, prípadne sa inak správa v rozpore so zmluvou.
b) bez dodržania lehoty, ak je realizácia cesty v dôsledku vyššej moci alebo štrajkov, ktoré nebolo možné predvídať pri uzatváraní zmluvy, značne sťažená, ohrozená alebo obmedzená.
Ak spoločnosť ADRIALIN vypovie zmluvu o ubytovaní podľa písmena a), celková cena prepadá.
Ak spoločnosť ADRIALIN odstúpi od zmluvy v súlade s písmenom b) pred začiatkom obdobia prenájmu, všetky zaplatené sumy sa okamžite vrátia; ďalšie nároky sú výslovne vylúčené.
Ak spoločnosť ADRIALIN ukončí zmluvu v súlade s bodom b) po začiatku obdobia prenájmu, bude vám vrátená tá časť celkovej ceny, ktorá zodpovedá nákladom ušetreným spoločnosťou ADRIALIN.

9.2. Ak je v popise ubytovacieho zariadenia alebo v iných dokumentoch, ktoré sa stali súčasťou zmluvy, uvedený minimálny počet účastníkov, spoločnosť ADRIALIN môže odstúpiť od zmluvy o ubytovaní najneskôr 22. deň pred začiatkom zájazdu, ak sa tento počet nedosiahne. Ak spoločnosť ADRIALIN v takomto prípade odstúpi od zmluvy o ubytovaní, zákazník môže požadovať poskytnutie náhradnej ponuky za predpokladu, že spoločnosť ADRIALIN je schopná poskytnúť ju z vlastnej ponuky bez dodatočných nákladov pre zákazníka. V opačnom prípade budú zákazníkovi samozrejme bezodkladne vrátené všetky platby, ktoré uhradil na celkovú cenu.

10. Vybavenie nájomných objektov

10.1. V prázdninových bytoch a prázdninových domoch je spravidla k dispozícii kompletný riad a príbor pre dostatočný počet rezervovaných osôb. Chladnička patrí v každom prípade k základnému vybaveniu, a preto sa vždy výslovne neuvádza v popisoch objektu. Všetky ostatné technické domáce spotrebiče sú k dispozícii iba vtedy, ak sú výslovne uvedené v popise.

10.2. Ak je možný príjem cez satelit alebo kábel, v texte to bude vyjadrené ako Sat-TV resp. Kabel-TV. Týmto však nie je bezpodmienečne zaručené, že je možné prijímať aj programy v jazyku zákazníka.

10.3. Ak je v opise uvedený záhradný nábytok, nie je povinne k dispozícii jedna záhradná stolička na osobu. Lehátka a slnečníky sú výslovne uvedené v opise objektu, inak nie sú k dispozícii.

10.4. Všetky ponúkané ubytovania sú podľa miestnych predpisov krajiny povolené na ubytovávanie. Dovolenkové objekty sú vo všeobecnosti určené výlučne na dovolenkové účely, čo sa prejavuje aj v spôsobe stavby a na zariadení. Kúpeľňa a spálne sú omnoho menšie, postele sú iné, než na aké sme zvyknutí. Mnoho vecí je zameraných prevažne na účelnosť. Dovolenkár by si mal uvedomiť, že v iných krajinách platia iné stavebné predpisy. Takto môžu byť zábradlia na balkóne a na schodoch podstatne nižšie, schody strmšie, okná a dvere nemusia zodpovedať obvyklej priemyselnej norme. Aj zvuková izolácia objektov nie je vždy obvyklá, zodpovedá však danostiam, ktoré sú typické pre krajinu, takže ochrana proti hluku môže byť rôzna. V dovolenkových domoch a bytoch bývajú prenajímatelia často počas roka, takže môžu byť časti nábytku zamknuté, pretože sa v nich nachádza ich majetok. Pre nájomcov je v každom prípade dostatok miesta na uloženie svojich vecí.
Medzinárodne obvyklá klasifikácia hotelov podľa hviezdičiek informuje o úrovni hotela a spočíva na údajoch o kategóriách prílušnej krajiny.

10.5. Pri údajoch o štvorcových metroch týkajúcich sa veľkosti bytu ide o približné údaje, ktoré sa môžu odlišovať o 10 %. Údaje o rozmeroch obsahujú aj základné plochy zariadení, ktoré sú určené na používanie Vám ako klientovi cestovnej kancelárie. K tomu patria predovšetkým plochy balkónov, lodžií, zimných záhrad alebo terás.

11. Práva a povinnosti nájomníka

11.1. Ako nájomcovia máte právo na používanie celého prenajatého objektu vrátane hnuteľností a úžitkových predmetov. Zaväzujete sa, že budete s prenajatým objektom a jeho inventárom, prípadne so spoločným zariadením zaobchádzať čo najšetrnejšie.

11.2. Ak počas doby nájmu spôsobíte Vy alebo Váš sprievod či hostia škody, ste povinní ich uhradiť.

12. počet osôb

12.1. Prenajatý objekt nesmie obsadiť viac osôb, než je stanovené v katalógu a než bolo potvrdené na cestovnom doklade (s výnimkou dieťaťa do 2 rokov).

12.2. Pri rozhodovaní má prenajímateľ právo odmietnuť, príp. vykázať nadpočetné osoby alebo požadovať príslušnú čiastku nájomnej ceny vrátane vedľajších nákladov.

13. Čas príchodu a odchodu

13.1. Čas príchodu je vždy v deň pricestovania, pokiaľ nie je uvedené inak, medzi 14 a 19 hod. V prípade, že nemôžete dodržať dohodnutý čas príchodu, nie je možné garantovať riadne prijatie.

13.2. V deň odchodu musíte opustiť prenajatý objekt najneskôr o 10.00 hod. a odovzdať ho prenajímateľovi, príp. osobe, ktorú poveril.

14. zodpovednosť

14.1. Adrialin zodpovedá za starostlivú prípravu pobytu v rámci pravidiel obozretného a svedomitého podnikania.
a) svedomitá príprava ubytovacích služieb
b) dôkladný výber a kontrola poskytovateľa služieb
c) správnosť charakteristiky poskytovanej služby
d) riadne poskytovanie zmluvne dohodnutých služieb.

14.2. Zodpovednosť spoločnosti ADRIALIN za škodu, ktorá nie je ublížením na zdraví, je obmedzená na trojnásobok ceny prenájmu, pokiaľ škoda nájomcovi nebola spôsobená úmyselne ani z hrubej nedbanlivosti alebo pokiaľ spoločnosť ADRIALIN zodpovedá za škodu, ktorá vznikla nájomcovi výlučne z viny poskytovateľa služieb.

14.3. Žiadosť o náhradu škody voči Adrialinu je vtedy limitovaná alebo vylúčená, keď sa na základe medzinárodných dohôd alebo príslušných zákonných predpisov, uplatnených na poskytnuté služby, môže podať len za určitých podmienok alebo s obmedzeniami alebo je za určitých podmienok vylúčená.

14.4. V rámci zákonných ustanovení ste povinný, v prípade vzniknutých vád pri plnení záväzkov urobiť všetko pre to, aby ste prispeli k odstráneniu tejto vady, a aby boli prípadne vzniknuté škody čo najmenšie alebo aby sa im zabránilo. Z toho vyplýva predovšetkým povinnosť ihneď oznámiť strediskám služieb zákazníkom/kontaktným partnerom, ktorý sú uvedený v dokumentácii k zájazdu. V prípade zavineného opomenutia okamžitého oznámenia nedostatkov zaniká povinnosť poskytnutia zľavy alebo zákonnej povinnosti náhrady škody zo strany cestovnej kancelárie.

14.5. Poskytovatelia služby (majiteľ, držiteľ kľúčov, agentúra atď.) nemajú funkciu predstaviteľa Adrialinu a nie sú oprávnení preberať sťažnosti, ani sa k tomu vyjadrovať.

14.6. Nároky na služby, ktoré neboli poskytnuté v súlade so zmluvou, môžete voči spoločnosti ADRIALIN uplatniť do jedného mesiaca od zmluvne dohodnutého ukončenia zájazdu, pričom dôrazne odporúčame, aby ste tak urobili písomne. Predpokladom je, že dohodnuté služby alebo vami prijaté náhradné služby neboli poskytnuté v súlade so zmluvou, že ste vadu bezodkladne oznámili a že neboli prijaté primerané opatrenia na nápravu. Ak sú služby výrazne znehodnotené vadami, môžete zmluvu o ubytovaní vypovedať. Predpokladom spravidla je, že ste požiadali spoločnosť ADRIALIN o nápravu v primeranej lehote a že táto lehota uplynula bez výsledku.

14.7. Svoju sťažnosť môžete zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v bode 1.1 týchto VOP alebo na e-mailovú adresu, z ktorej ste dostali rezervačné dokumenty. Sťažnosti budú spravidla zodpovedané do 14 dní odo dňa ich prijatia spoločnosťou ADRIALIN.

14.8. Tour-operátor nenesie zodpovednosť za pravdivosť údajov uvedených v opise mesta, nakoľko nie sú predmetom zmluvy, nemá vplyv na uverejnenie, ani možnosť overenia pravdivosti.

14.9. Premlčacia lehota jedného roka po skončení ubytovania, ako je uvedené v zmluve, sa považuje za dohodnutú medzi vami a spoločnosťou ADRIALIN.

14.10. Postúpenie nárokov voči ADRIALIN-u tretím osobám, aj manželským partnerom a príbuzným 1. stupňa je vylúčené. Rovnako je neprípustné súdne uplatňovanie nárokov účastníka cesty tretími osobami vo vlastnom mene.

14.11. Poškodenie batožiny alebo oneskorené doručenie pri leteckých zájazdoch a iných spôsoboch dopravy by sa mali bez meškania na mieste oznámiť aj príslušnému dopravnému podniku a dostať písomné potvrdenie (napr. Lost Report pri leteckej doprave), aby sa predišlo strate nárokov podľa medzinárodných dohôd.

15. pokyny v súvislosti s cestovaním

15.1. Pre vstup do Chorvátska, Talianska, Španielska, Francúzska, Rakúska a Turecka potrebujú štátni príslušníci členských štátov EU platný cestovný pas alebo občiansky preukaz (pri pobyte kratšom ako 30 dní).

15.2. Štátni príslušníci krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, sú sami zodpovední za dodržiavanie všetkých, pre vykonanie cesty dôležitých predpisov z hľadiska víz, očkovania a cla. Všetky nevýhody, predovšetkým platenie nákladov pri odstúpení od cesty, ktoré vzniknú z nedodržania týchto predpisov, znášate Vy.

15.3. Za príplatok vo výške 20,00 EUR vystavíme osobitné potvrdenia, ktoré sú potrebné na žiadosť o vízum. Tieto sa zašlú poštou.

16. Kompetencia súdu

16.1. Neplatnosť jednotlivých ustanovení zmluvy o ubytovaní nemá za následok neplatnosť celej zmluvy o ubytovaní.

16.2. Zákazník môže touroperátora zažalovať iba v mieste jeho sídla.

16.3. Pre sťažnosti touroperátora voči zákazníkovi je rozhodujúce bydlisko zákazníka. . V prípade súdneho konania proti zákazníkom alebo zmluvným partnerom zmluvy o ubytovaní, ktorí sú obchodníkmi, právnickými osobami verejného alebo súkromného práva alebo osobami, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt v zahraničí, alebo ktorých bydlisko alebo obvyklý pobyt nie je v čase podania žaloby známy, sa za súdne miesto určenia považuje sídlo cestovnej kancelárie.

16.4. Vyššie uvedené ustanovenia neplatia,
a) ak a pokiaľ ustanovenia medzinárodných dohôd, ktoré sa vzťahujú na zmluvu o ubytovaní medzi zákazníkom a cestovnou kanceláriou a ktoré nemožno zmluvne vylúčiť, vyplývajú inak v prospech zákazníka alebo
b) ak a pokiaľ sú nepovinné ustanovenia platné pre zmluvu o ubytovaní v členskom štáte EÚ, do ktorého zákazník patrí, pre zákazníka priaznivejšie ako tieto ustanovenia alebo zodpovedajúce zákonné ustanovenia.

16.5. Európska komisia poskytuje platformu pre online urovnanie sporov. Platformu nájdete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Naša e-mailová adresa znie : contact@adrialin.sk . Spoločnosť ADRIALIN nie je povinná zúčastniť sa na rozhodcovskom konaní.