Covid 19: Nájdete tu najnovšie cestovné informácie a tipy tu.

dovolenka v Chorvátsku s Adrialinom

všeobecné obchodné podmienky

VOP pre rezervácie s plnou úhradou na miesteDownload PDF-verzie

stanovisko: 30.05.2016

Nasledujúce podmienky upravujú právny vzťah medzi Vami ako klientom a spoločnosťou Adrialin GmbH (ďalej ADRIALIN) a sú súčasťou zmluvy o sprostredkovaní. Pri rezervovaní sa text zmluvy neuloží. Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré máte k dispozícii vo formáte PDF, si môžete uložiť sami.

1. Postavenie spoločnosti Adrialin a právny vzťah

1.1. Pokiaľ si rezervujte pobyt s plnou úhradou na mieste, nezariaďuje spoločnosť ADRIALIN tieto zájazdy na vlastnú zodpovednosť v zmysle právnych ustanovení o zájazdoch a vystupuje v pozícii sprostredkovateľa zájazdu medzi Vami a poskytovateľom služieb. Ako taký ručíme za riadne sprostredkovanie turistických služieb ponúkaných na tomto portáli podľa zákonných predpisov a predložených podmienok sprostredkovania. Z týchto vyplývajú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou ADRIALIN a Vami.

1.2. Pri rezervácii ponúkame príslušnému poskytovateľovi služieb záväzné uzavretie zmluvy o ubytovaní. Vzájomné práva a povinnosti medzi Vami a poskytovateľom služieb vyplývajú zo zákonných ustanovení a všeobecných obchodných podmienok, ktoré ste dostali a akceptovali v procese rezervácie. V nich sa nachádzajú najdôležitejšie predpisy o úhrade ceny zájazdu a o stornovaní.

2. Zmluva o sprostredkovaní

2.1. Rezerváciu môžu vykonávať plnoleté osoby písomne, ústne, telefonicky alebo online. Pri rezervácii poverujete Adrialin obstaraním ubytovania u príslušného poskytovateľa služieb. Pritom záväzne ponúkate príslušnému poskytovateľovi služieb uzavretie zmluvy.

2.2. ADRIALIN ručí iba za riadne sprostredkovanie rezervovanej služby, nie však za jej poskytnutie. Toto je súčasťou zmluvy medzi Vami a príslušným poskytovateľom služieb.

2.3. Radi vyjdeme v ústrety požiadavkám klienta pri rezervácii a postúpime ich poskytovateľovi služieb. Nezabudnite však, že ani ADRIALIN ani poskytovateľ služieb nemôže ručiť za ich splnenie.

2.4. Za účelom sprostredkovania nás splnomocňujete poskytnúť vo Vašom mene poskytovateľovi služieb rozhodujúce vysvetlenia za Vás. Toto platí predovšetkým pre zmeny rezervácií alebo stornovania po Vašom poverení.

3. Kontrola a oprava rezervačných údajov

3.1. Ako cestujúci ste povinný uistiť sa pred kliknutím na „rezervovať s povinnosťou platby“, že sú údaje o zájazde, ako aj Vaše osobné údaje správne a presné.

3.2. Po vykonaní rezervácie dostanete potvrdenie o rezervácii so zhrnutím rezervácie a Vašich údajov. Ešte raz sa tu zaväzujete, že po doručení potvrdenia prijatia skontrolujete údaje a v prípade nezrovnalostí nás budete ihneď kontaktovať, aby sme mohli zabezpečiť okamžitú nápravu.

3.3. V prípade dodatočnej zmeny môžu prevádzkovatelia požadovať poplatky, ktoré Vám budú vyfakturované.

4. Realizácia platby

4.1. Poskytovateľ služieb vystaví na mieste faktúru za rezervované služby.

4.2. Úhrada ceny zájazdu sa uskutočňuje na mieste v štátnej mene Kuna v príslušnom dennom kurze.

5. Zmeny existujúcich rezervácií

5.1. Či a za akých podmienok je možná zmena existujúcej rezervácie, je upravené vo všeobecných obchodných podmienkach poskytovateľa služieb.

5.2. Splatné poplatky za zmenu rezervácie alebo storno poplatky sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovateľa služieb.

5.3. Požiadavky na zmenu rezervácie za Vás radi postúpime poskytovateľovi služieb. Z dôvodov preukázateľnosti pre obidve strany Vám odporúčame, aby ste nám svoju požiadavku na zmenu poslali v písomnej podobe.

6. Storno zájazdu a predčasné prerušenie zájazdu

6.1. Ako cestujúci môžete kedykoľvek pred začiatkom zájazdu odstúpiť od rezervácie. Spravidla si tu poskytovatelia služieb vyžiadajú náhradu za stornovanie. Výšku splatných storno poplatkov nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach príslušného poskytovateľa služieb.

6.2. Stornovanie sa môže realizovať prostredníctvom nás. Síce nie je odstúpenie viazané na určitú formu, odporúčame Vám, aby ste nám stornovanie zájazdu poslali v písomnej forme, z dôvodov preukázateľnosti pre obidve strany. Rozhodujúce pre stornovanie zájazdu je doručenie vyhlásenia o odstúpení.

6.3. Odporúčame Vám uzavrieť poistenie pre prípad stornovania zájazdu, ktoré v prípade stornovania prevezme poplatky, ktoré sa musia zaplatiť.

6.4. V prípade predčasného prerušenia zájazdu sa spravidla neposkytuje žiadna náhrada za nevyužité služby. Tu odporúčame uzavrieť poistenie predčasného prerušenia zájazdu.

7. Turistické služby

7.1. Druh a rozsah zmluvne záväzných turistických služieb sa riadi podľa popisu zájazdu a všeobecných obchodných podmienok poskytovateľa služieb.

7.2. Za poskytnutie turistických služieb je zodpovedný poskytovateľ služieb samotný.

8. Ručenie a premlčanie

8.1. Pri rezerváciách s plnou úhradou na mieste vstupuje ADRIALIN do pozície sprostredkovateľa zájazdu. Zmluvný partner a zodpovedný za poskytnutie zmluvne záväznej služby je poskytovateľ služieb na mieste. Do tej miery ručí ADRIALIN v rámci povinností odbornej starostlivosti riadneho obchodníka iba za riadne sprostredkovanie týchto služieb.

8.2. Zmluvné ručenie spoločnosti ADRIALIN ako sprostredkovateľa zo zmluvy o sprostredkovaní je pri poškodeniach klienta, ktoré nie sú škodami na tele, obmedzená na trojnásobok ceny zájazdu sprostredkovanej služby, pokiaľ nebolo poškodenie klienta spôsobené spoločnosťou ADRIALIN či už úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

8.3. Prosíme Vás, aby ste si prípadné nároky voči spoločnosti ADRIALIN uplatnili ihneď, avšak najneskôr mesiac po skončení zájazdu.

8.4. Nároky na náhradu škody voči spoločnosti ADRIALIN zo sprostredkovania zájazdu, ktoré sa netýkajú poškodenia života alebo zdravia, vrátane zmluvných nárokov na bolestné, ktoré sa netýkajú porušenia povinností z nedbanlivosti spoločnosťou ADRIALIN alebo úmyselného porušenia povinností alebo porušenia z nedbanlivosti zákonného zástupcu alebo poverených osôb spoločnosti ADRIALIN alebo porušenia povinností z hrubej nedbanlivosti zákonného zástupcu alebo poverených osôb spoločnosti ADRIALIN, sa premlčia po roku. Inak platia zákonné ustanovenia o premlčaní.

8.5. S nárokmi za poskytnutie turistických služieb v rozpore so zmluvou sa musíte obrátiť na poskytovateľa služieb do mesiaca po zmluvne určenom ukončení.

9. Vstupné víza, predpisy o očkovaní a colné predpisy

9.1. Za dodržanie všetkých vstupných víz, predpisov o očkovaní a colných predpisov dôležitých pre uskutočnenie zájazdu ste zodpovedný Vy.

9.2. Informujte sa včas o plantých ustanoveniach. Za poskytnutie informácií o platných vstupných vízach je zodpovedný organizátor. Okrem toho nájdu nemeckí štátni občania informácie o tom na internetovej stránke ministerstva zahraničných vecí (http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/SicherheitshinweiseA-Z-Laenderauswahlseite_node.html). Príslušníkom iných štátov odporúčame, aby sa včas informovali na príslušných veľvyslanectvách alebo konzulátoch.

9.3. Pokiaľ je k tomu možné nájsť informácie v tomto internetovom výstupe, nepreberá spoločnosť ADRIALIN záruku za úplnosť a správnosť údajov.

9.4. Všetky nedostatky, predovšetkým platba storno poplatkov, ktoré vyplývajú z nerešpektovania týchto predpisov, idú na Vašu ťarchu.

10. Ochrana údajov

Informácie o téme bezpečnosť údajov a o zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Neúčinnosť jednotlivých ustanovení zmluvy o ubytovaní nespôsobuje neúčinnosť zvyšných ustanovení alebo zmluvy o sprostredkovaní.

11.2. Klient môže spoločnosť ADRIALIN žalovať len v sídle firmy.

11.3. Pre žaloby spoločnosti ADRIALIN voči klientovi je rozhodujúce bydlisko klienta. Za žaloby proti klientom, resp. zmluvným partnerom zmluvy o sprostredkovaní, ktorí sú obchodníci, právnicke osoby verejného alebo súkromného práva alebo osoby, ktoré majú bydlisko alebo zvyčajný pobyt v zahraničí, alebo ktorých bydlisko alebo zvyčajný pobyt v čase vznesenia žaloby nie je známy/e, je dohodnutá príslušnosť súdu v sídle spoločnosti ADRIALIN.

11.4. Vyššie uvedené ustanovenia neplatia,
a) ak a pokiaľ zo zmluvne nezmeniteľných ustanovení medzinárodných dohôd, ktoré sa uplatňujú pri zmluve o zájazde medzi zákazníkom a touroperátorom, vyplynie niečo iné v prospech zákazníka alebo
b) ak a v prípade, že sú nepovinné predpisy, vzťahujúce sa k cestovnej zmluve, v členskom štáte EÚ, ktorého je zákazník občanom, pre zákazníka výhodnejšie ako nasledujúce predpisy alebo príslušné zákonné ustanovenia.

Kvalita od expertov

Oddýchnite si ako tisíce spokojných zákazníkov...

Cestovať BEZSTAROSTNE

 • Starostlivosť aj počas Vašej dovolenky
 • Cenová záruka
 • Tisícky spokojných hostí

ZÁRUKA O 50 € VÝHODNEJŠIE

Viac informácií

Člen v

 • Adrialin je členom RDA
 • Adrialin je členom DRV

Partner

 • Adrialin je partnerom chorvátskeho ústredia pre turizmus

Bezpečná platba prostredníctvom

 Prevod a nasledujúce spôsoby úhrady:
PayPal, ťarchopis, MasterCard, Visa, American Express

Adrialin vo svete

 • DE
 • AT
 • IT
 • CZ
 • HU
 • SK
 • GB
 • FR
 • NL
 • PL
 • HR
 • SI
 • DK
 • SE
 • NO
 • CH
 • RU
 • BE
 • DE
  • DE DE
  • AT AT
  • IT IT
  • CZ CZ
  • HU HU
  • SK SK
  • GB GB
  • FR FR
  • NL NL
  • PL PL
  • HR HR
  • SI SI
  • DK DK
  • SE SE
  • NO NO
  • CH CH
  • RU RU
  • BE BE